درباره

مسجد حاج علی اکبر یک مسجد واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.