درباره

دره آدام الن درسی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.