درباره

موبایل علیزاده یک فروشگاه موبایل واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.