درباره

آبمیوه بستنی ملکی یک آبمیوه واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.