درباره

مجموعه بزرگ ورزشی شهید سرانجام یک مجتمع ورزشی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.