درباره

هنرستان کار و دانش پسرانه تلاش یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان سرچشمه جنوبی است.