درباره

میوه سرای امید یک میوه فروشی و سبزی فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید مفتح است.