درباره

دره مشه دره سی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.