درباره

مسجد امام زمان یک مسجد واقع در شهر ترکمانچای است.