درباره

دفتر اسناد رسمی شماره ۷ (صفر اللهیاری) یک دفتر اسناد رسمی واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.