درباره

دفتر نمایندگی روزنامه طرح نو یک دفتر روزنامه واقع در شهر میانه، خیابان وحدت است.