درباره

صنایع چوبی و MDF اسدی یک کابینت سازی واقع در شهر میانه، خیابان فنی و حرفه ای است.