درباره

رودخانه هفت چشمه چای یک رودخانه واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.