درباره

دره قاطارقیه سی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان اوچ تپه غربی است.