درباره

رودخانه طوین چای یک رودخانه واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.