درباره

ماشین های اداری مبنا یک فروشگاه کامپیوتر واقع در شهر میانه، خیابان شهید نریمان همتی است.