درباره

آموزشگاه آزاد صنایع غذایی سیب یک آموزشگاه واقع در شهر میانه، خیابان شهید نریمان همتی است.