درباره

لبنیاتی رضایی یک سوپر مارکت، لبنیات فروشی، سبزی فروشی و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.