درباره

خرید و فروش و اجاره دستگاه های ساختمانی قاسمی یک دستگاه های ساختمانی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.