درباره

دبیرستان دخترانه غیر دولتی تدبیر قلم (دوره اول) یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان شهید نیکنامی است.