استوری تامل برانگیز عضو شورای شهر میانه در خصوص تغییرات در شهرداری

سعید عراقی در پی کنار رفتن میرزایی از شهرداری میانه و انتخاب حیدر رجبی به عنوان سرپرست شهرداری میانه ،استوری قابل تاملی را  منتشر کرد. ...
صدای میانه
۰۹ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۴۶

سعید عراقی در پی کنار رفتن میرزایی از شهرداری میانه و انتخاب حیدر رجبی به عنوان سرپرست شهرداری میانه ،استوری قابل تاملی را  منتشر کرد.