افتتاح مرکز شیمی درمانی مهرانه میانه

افتتاح مرکز شیمی درمانی مهرانه میانه
قافلان سسی
۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۲۵