این خبر در رسانه های دیگر

فراخوان مشارکت در تاسیس مراکز خدمات بهزیستی(+ زندگی)

معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه
۰۶ خرداد ۹۹