درباره

پمپ بنزین یک پمپ بنزین واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی است.